Cytaty Janusza Korczaka:

Przedszkole nr 58 im. Cz. Janczarskiego

Przedszkole nr 58

im. Cz. Janczarskiego

01-406 Warszawa

ul. Batalionu Pięść 4

e-mail:

przedszkole58@neostrada.pl

tel./fax 22 836 45 13

Informacje Grupy V "Słoneczka"

 ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 

 

STYCZEŃ 2018

 

 

 

 Cele ogólne:

 

 

 • Rozwijanie umiejętności językowych przez stwarzanie okazji do swobodnych wypowiedzi dzieci.

 • Budowanie świadomości językowej w trakcie zabaw językowych, dobierania przeciwieństw, tworzenia zdrobnień.

 • Kształtowanie umiejętności układania wydarzeń w porządku chronologicznym.

 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas wymyślania dalszej części wiersza, kończenia zdań według własnego pomysłu itp.

 • Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głoski j – literami j, J.

 • Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głoski k – literami k, K.

 • Ćwiczenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz przeliczania wyrazów w zdaniu.

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez codzienny kontakt z literaturą dziecięcą.

 • Rozwijanie pamięci słownej przez naukę na pamięć i rytmiczne powtarzanie tradycyjnych rymowanek oraz rozwiązywanie zagadek słownych.

 • Porównywanie różnych rodzajów kalendarzy, zegarów, zegarków i omawianie ich zastosowania.

 • Utrwalenie nazw dni tygodnia i dopasowywanie ich do obrazków.

 • Budowanie wiedzy o porach roku – zwrócenie uwagi na zjawiska atmosferyczne i przyrodnicze.

 • Kształtowanie ciekawości i zainteresowania przeszłością.

 • Zapoznanie z przedmiotami z młodości dziadków i babć, wyszukiwanie ich zastosowania.

 • Budowanie postawy życzliwości oraz pomocy kolegom i koleżankom w grupie.

 • Rozwijanie współpracy między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym – przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w przedszkolu.

 • Ćwiczenie motoryki małej – rysowanie po śladzie, zabawy paluszkowe.

 • Wykonanie prac plastycznych z wykorzystaniem nietypowych materiałów: rolek po papierze toaletowym, CD, masy porcelanowej.

 • Wykorzystanie techniki kolażu podczas prac plastycznych.

 • Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie odczytywania kodu, klasyfikowania, układania elementów zgodnie z podanym rytmem.

 • Zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia długości: stopa za stopą, klockiem, sznurkiem.

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 6.

 • Utrwalenie aspektów kardynalnego i porządkowego liczby 6.

 • Utrwalenie pojęć para, najdłuższy, najkrótszy.

 • Ćwiczenie logicznego myślenia i łączenia przyczyny ze skutkiem.

 • Przypomnienie zasad higienicznego i bezpiecznego przygotowania posiłku.

 • Wzmacnianie poczucia wartości i indywidualności oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci przez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.

 • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się za pomocą komunikatów niewerbalnych.

 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu.

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych zachęcających dzieci do poznawania innych kultur – zapoznanie z najważniejszymi informacjami na temat Włoch.

 • Zapoznanie z obrazem graficznym głosek b, r, f oraz wyrazami podstawowymi balon, robot, foka.

 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych i liter.

 • Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.

 • Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.

 • Zachęcanie do podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej.

 • Zapoznanie z tradycjami związanymi z obchodami karnawału w Wenecji.

 • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez muzykowanie z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.

 • Zapoznanie z podstawowymi krokami samby, cza-czy.

 • Uwrażliwianie na wartości estetyczne muzyki, słuchanie nagrań muzyki relaksacyjnej.

 • Wdrażanie do tworzenia improwizacji tanecznych przy muzyce i tańca z rekwizytem.

 • Rozwijanie umiejętności reagowania na pauzę w muzyce oraz na zmianę tempa muzycznego utworu.

 • Zapoznanie z różnymi rodzajami tańców oraz ich nazwami.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych, gimnastycznych i zabaw ruchowych.

 • Wspieranie aktywności dzieci podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z procesów poznawczych.

 
Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.