Cytaty Janusza Korczaka:

Przedszkole nr 58 im. Cz. Janczarskiego

Przedszkole nr 58

im. Cz. Janczarskiego

01-406 Warszawa

ul. Batalionu Pięść 4

e-mail:

przedszkole58@neostrada.pl

tel./fax 22 836 45 13

STATUT PRZEDSZKOLA

 Statut

 

Przedszkola nr 58

 

im. Czesława Janczarskiego

 

w Warszawie

 

 

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

2. Ustawa z dnia 14 września 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.  U. z 2017 r. poz. 60 i 949 ),

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).

 

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego w Warszawie, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym wielooddziałowym.

 2. Siedzibą główną przedszkola jest budynek w Warszawie przy ul. Batalionu AK „Pięść”4

§ 2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.

 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio

z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3

 1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Obsługę administracyjno-finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla dzielnicy Wola.

 3. Przedszkole używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści:

Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego

01-406 Warszawa, ul. Batalionu AK „Pięść” 4

NIP: 527-21-36 – 087 REGON: 013001021

 

 1. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następującej skróconej nazwy przedszkola P 58.

 2. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.

 2. Przedszkole zapewnia wyżywienie.

 3. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

a) śniadanie

b) drugie śniadanie

c) obiad

d) podwieczorek

 1. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 2. Jadłospisy planowanych posiłków ustala kierownik przedszkola w uzgodnieniu z dietetykiem i kucharką a zatwierdza dyrektor.

 3. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniana rodzicom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń.

 4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci chore na cukrzycę typu I, na pompach insulinowych oraz dzieci z alergiami pokarmowymi wymagające stosowania diety eliminacyjnej.

Diety eliminacyjne realizowane są w oparciu o zaświadczenia lekarskie, zawierające informację o typie alergii lub nietolerancji pokarmowej i konieczności wykluczenia określonych produktów żywnościowych z diety dziecka.

Opieka nad dziećmi chorymi na cukrzycę typu I organizowana jest w oparciu o :

 1. Umowy – zlecenia zawierane pomiędzy rodzicami dziecka chorego a dyrektorem przedszkola na realizowanie opieki nad dzieckiem chorym poprzez podawanie insuliny i pomiar glikemii, zawierające szczegółowo określone obowiązki i prawa zarówno rodziców dziecka jak i pracowników przedszkola;

 2. Zobowiązania nauczycieli do dobrowolnej opieki nad dzieckiem chorym na cukrzycę, zapewniającej właściwe, higieniczne i bezpieczne warunki pobytu w przedszkolu dziecku choremu;

 3. Opracowaną przez dietetyka zatrudnionego w przedszkolu Procedurę postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę typu I w przedszkolu;

 4. Zaświadczenia lekarskie – zlecenia stałe na podawanie leków – insuliny (wraz z opisem dawkowania) w przypadku choroby przewlekłej jaką jest cukrzyca typu I.

Powyższe zlecenie jest zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z dn. 4 maja 2010 r. w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli szkoły i przedszkola.

 

 1. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe z wyjątkiem pracowników przedszkola, wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia teatralne i zajęć otwartych.

 2. W czasie imprez organizowanych na terenie przedszkola nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony danych osobowych prawa autorskiego i praw pokrewnych. Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

 3. Budynek i teren przedszkola objęty jest opieką dozorcy i monitoringiem
  w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki . Sposób korzystania z nagrań monitoringu regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§ 5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

§ 6

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 2. Nauczyciele prowadzą obserwacje dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.

 3. Nauczyciele sporządzają arkusze obserwacji w wersji papierowej. Informacje w nich zawarte udostępniają rodzicom.

 4. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 5. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

 6. Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności

 7.  

§7

 1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.

 2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

§8

 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

§9

 1. Przedszkole organizuje zajęcia religii.

 2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.

 3. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.

 4. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§10

 1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.

 2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia;

 

 1. możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

 2. specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

 3. potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

 4. organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

 5. organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

 6. wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

 

 1. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

 1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

 2. informuje na bieżąco o postępach dziecka;

 3. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

 4. uwzględnia potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

 

 

 

Rozdział 3

Organy przedszkola

§ 11

 1. Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola;

 2. rada pedagogiczna;

 3. rada rodziców.

§ 12

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na  zewnątrz.

 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

 3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień.

 4. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny, wyznaczony i upoważniony przez niego nauczyciel przedszkola.

 5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na  piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

 

§ 13

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.

 3. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 58 im. Czesława Janczarskiego w Warszawie”.

 4. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 58 im. Czesława Janczarskiego w Warszawie realizuje kompetencje rady pedagogicznej przedszkola określone w ustawie.

 

§ 14

 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.

 2. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 58 im. Czesława Janczarskiego w Warszawie”.

 3. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach pracy przedszkola.

 4. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.

 5. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.

 

 

§ 15

 1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

 2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 4. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych przedszkola.

§ 16

 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.

 2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.

 3. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.

 4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o  zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

§ 17

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.

 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do  wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;

 2. zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym
  i psychicznym.

 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

 2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

 3. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola.

 4. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.

§ 18.

 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez nich.

 2. Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić pełnoletnią osobę przyprowadzającą

i odbierającą dziecko z przedszkola.

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.

 2. Nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora ma obowiązek osobiście sprawdzić kto  odbiera dziecko z przedszkola.

 3. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 4. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.

 5. Dyrektor w formie zarządzenia określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem :

 1. zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;

 2. sytuacji, które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w przypadku odmowy;

 3. trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

§ 19.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

 1. znajomości realizowanych programów i planów zajęć;

 2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

 3. pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;

 4. zgłaszania własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal, organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć;

 5. wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.

 1. Obowiązkiem rodziców jest:

 1. punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo w godzinach pracy przedszkola;

 2. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

 3. informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;

 4. współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

 1. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami i ich częstotliwość

 1. zebrania ogólne, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku;

 2. zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku;

 3. konsultacje indywidualne zgodnie z planem współpracy z rodzicami zatwierdzonym przez dyrektora lub w miarę potrzeb;

 4. uroczystości, zajęcia otwarte, spotkania integracyjne z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;

 5. dni adaptacyjne ;

 6. kącik informacji dla rodziców;

 7. wystawy prac plastycznych dzieci;

§ 20

 

1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.30.

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz  oczekiwań rodziców.

 3. Oddziałem przedszkolnym opiekują się nauczyciele zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

 4. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.

 5. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

§ 21

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci uczęszczających do przedszkola

.

§ 22

 1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.

 2. Rodzic ma prawo wybrać dla dziecka ilość posiłków spośród wymienionych w § 4 ust. 3.

 3. Zmiany ilości wybranych posiłków rodzic zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmiany.

 4. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zabraniu rodziców w każdym roku szkolnym; W przypadku konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców.

 5. Opłaty za posiłki wnosi się z góry, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.

 6. W przypadku nieobecności dziecka opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności, o ile rodzic zgłosił nieobecność zgodnie z odrębnymi przepisami.

 7. Opłaty za wyżywienie należy wnosić gotówką lub przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy.

 8. Zasady stosowania ulg i zwolnień z opłat o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy przedszkola

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt. 12 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:

 1. zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

 2. współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 3. planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za  jej jakość,

 4. prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji.

§ 23.

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych- pracowników administracji i obsługi.

 2. W przedszkolu utworzono stanowisko kierownika gospodarczego (pracownik administracji).

 3. W związku obecnością dzieci chorych na cukrzycę typu I oraz dzieci z alergiami i  nietolerancjami pokarmowymi w przedszkolu utworzono stanowisko dietetyka.

§ 24

 1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.

 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.

 3. Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności:

 1. realizowanie programów pracy przedszkola w powierzonych mu zadaniach;

 2. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn środowiskowych utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu;

 4. systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej umożliwiającej dokonanie diagnozy funkcjonalnej w środowisku przedszkolnym;

 5. komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci a w konsekwencji osiąganiu dojrzałości szkolnej;

 6. organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 7. opieka nad powierzoną salą oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt i wyposażenie.

 1. Zakres zadań psychologa i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 2. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole.

§ 25

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.

 2. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor.

 4. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

 5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

 6. Pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

Rozdział 6

Prawa i obowiązki dzieci

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt. 13 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera

 1. Prawa i obowiązki dzieci Przedszkola nr 58 im. Czesława Janczarskiego w Warszawie.

 2. Przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

§ 26

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;

 2. organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia; życzliwego i podmiotowego traktowania;

 3. przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;

 4. sprawiedliwej oceny postępów oraz wspierania w rozwoju psychofizycznym;

 5. pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych;

 6. znajomości swoich praw i obowiązków.

§ 27

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

 1. uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

 2. respektowania poleceń nauczyciela;

 3. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;

 4. samodzielnego dbania o czystość i higienę na miarę swoich możliwości;

 5. dbania o ład i porządek w pomieszczeniach przedszkolnych;

 6. poszanowania godności rówieśników i dorosłych;

 7. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowia ;

 8. poszanowania pracy własnej oraz innych;

 9. respektowania praw innych dzieci.

§ 28

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

 1. gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 30 września

i brak jest informacji wyjaśniających od rodziców;

 1. wskutek długotrwałej - trwającej minimum 1 miesiąc, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zawiadomieniu rodziców lub opiekunów na piśmie o planie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego);

 2. powtarzających się nieterminowych opłat za korzystanie z wyżywienia, bądź ich nieuiszczania przez dwa okresy płatnicze;

 3. w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci, stałych agresywnych zachowań dziecka zagrażających jego zdrowiu i życiu bądź zdrowiu i życiu wychowanków i pracowników przedszkola, w przypadku odmowy lub niepodjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu i po wyczerpaniu wszelkich możliwych sposobów pomocy dziecku;

 4. utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

 5. w przypadku pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia;

 6. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola;

 7. gdy dziecko posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o przeciwwskazaniach do uczęszczania do publicznego przedszkola.

 1. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci przedszkola stanowi także:

 1. rezygnacja rodziców z usług przedszkola;

 2. zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;

 3. umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji).

 1. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej przedszkola.

 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom w pisemnej formie lub przesyła na podany przez rodziców adres zamieszkania po wcześniejszej dokładnej analizie zaistniałej sytuacji i podjęciu właściwej uchwały przez organa przedszkola.

 3. Rodzicowi przysługuje prawo odwołania od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia.

 4. Po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.

Rozdział 7

Ceremoniał przedszkola

§ 29

 1. Ceremoniał przedszkola jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych o charakterze środowiskowym z użyciem symboli narodowych.

 2. Uroczystościami z użyciem symboli narodowych są:

 1. Święto Flagi,

 2. Święto Niepodległości,

 1. Uroczystości przedszkolne do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają się z  części oficjalnej oraz części artystycznej.

§ 30

Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 31

 

 1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

 2. Dyrektor każdorazowo, po uchwaleniu przez radę pedagogiczną zmian w statucie, opracowuje i ogłasza jednolity tekst statutu.

 3. Statut jest podawany do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola oraz przez udostępnienie go do wglądu w sekretariacie przedszkola.

 4. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut Przedszkola nr 58 im. Czesława Janczarskiego w Warszawie stanowiący załącznik nr 1 do  uchwały Nr 2/2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 58 im. Czesława Janczarskiego w Warszawie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 58 im. Czesława Janczarskiego w Warszawie.

 5. Statut wchodzi w życie z dniem 30.11.2017 r. na podstawie Uchwały Nr 7/2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 58 im. Czesława Janczarskiego w Warszawie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie uchwalenia nowego Statutu Przedszkola.

 

 
Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.